Gebruik van de website en cookies

I/ Kennisgeving – Juridische informatie

Door deze website te raadplegen, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en met de Gebruiksvoorwaarden van deze website (de “Juridische Informatie”).

Deze Juridische Informatie is uitsluitend van toepassing op het deel van de website bestemd voor België beschikbaar op het adres www.capitalatwork.com/be (de “website”).

CapitalatWork NV maakt deel uit van de Groep CapitalatWork Foyer (hierna de “Groep CaW”) die bestaat uit verschillende entiteiten namelijk CapitalatWork NV en haar bijkantoor, CapitalatWork Foyer Group Luxemburg en CapitalatWork Management Company.

Voor iedere entiteit geldt een specifiek deel van de website waarop andere
gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Gezien de inhoud van deze Juridische Informatie in de loop der tijd kan aangepast worden, verzoeken wij u deze regelmatig na te lezen op mogelijke wijzigingen.

1.1. Toegang tot de Website

De inhoud van het deel van de website waartoe u toegang heeft, is volledig aangepast aan de taal en aan het land van verblijfplaats dat u heeft gekozen bij het betreden van deze website. Hierdoor bestaat de kans dat bepaalde informatie niet voor u toegankelijk is teneinde te voldoen aan de wetten en bepalingen die van toepassing zijn in uw land van verblijfplaats.

De inhoud van deze website is op geen enkele wijze bedoeld voor personen die vallen onder een jurisdictie waar, omwille van hun nationaliteit, woonplaats of enige andere reden, het gebruik van of toegang tot deze informatie wettelijk verboden is. In het bijzonder is deze website niet gericht tot inwoners of burgers van de Verenigde Staten. Indien u gedomicilieerd bent of verblijft in een dergelijk rechtsgebied dan bent u niet gemachtigd om door te gaan en wordt u verzocht deze website onmiddellijk te verlaten.

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op deze website (teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, iconen en andere) zijn volledig eigendom van de Groep CaW en haar licentiegevers, dewelke zijn beschermd door intellectuele en andere eigendomsrechten.

Het is verboden deze inhoud te downloaden, te kopiëren (geheel of gedeeltelijk), te
reproduceren, door te sturen (via elektronische of andere middelen), te wijzigen, te
vertalen, of een link naar of gebruik van deze website en/of de inhoud ervan voor publieke of commerciële doeleinden te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Groep CaW (met dien verstande dat de gebruikers gemachtigd zijn om elementen van de website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te downloaden en af te drukken mits de inhoud niet –op welke manier dan ook– wordt gewijzigd en dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsmededelingen niet worden gewijzigd).

In het bijzonder kunnen foto’s en video’s van individuen niet worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Groep CaW.

1.3. Beschikbaarheid en wijziging informatie

De Groep CaW streeft ernaar om juiste informatie te verspreiden en die op regelmatige basis bij te werken. De Groep CaW garandeert echter niet dat de inhoud van de website adequaat, nauwkeurig en volledig is. De hierin opgenomen informatie bevat slechts één element van appreciatie voor de internetgebruiker, die vrij blijft in zijn beslissing en zelf verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, buiten contractuele relaties en / of eenzijdige verbintenissen van CapitalatWork.

De Groep CaW, zijnde de entiteit die verantwoordelijk is voor de website, garandeert of waarborgt niet dat de op de website beschikbare informatie niet kan wijzigen ten gevolge van technische storingen (uitloggen, storingen veroorzaakt door derden, virussen of andere redenen). Daarnaast heeft de Groep CaW het recht om te allen tijde, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, de beschikbare informatie op de website te wijzigen.

1.4. Privacy en bescherming persoonsgegevens

De Groep CaW kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken naargelang uw gebruik van de website.

1.4.1. Categorieën en doel van de gegevensverwerking

Via deze website wordt u in de mogelijkheid gesteld om bepaalde persoonsgegevens van u te verstrekken zodoende de Groep CaW contact met u kan opnemen.

De Groep CaW zal deze gegevens uitsluitend gebruiken om diverse verzoeken te
beantwoorden: beantwoorden van vragen (op vlak van vermogensbeheer- en
vermogensplanning of andere), aanvragen om op de hoogte te blijven van onze events, nieuwsbrieven, persberichten of andere algemene berichtgeving, en/of het online (spontaan) solliciteren.

In concreto, de onderstaande gegevens kunnen door de Groep CaW voor de volgende
doeleinden worden verzameld en verwerkt:

  1. beantwoorden aan uw contactverzoek: uw naam, e-mailadres, het contactverzoek of opmerkingen, (desgevallend) vaste/mobiele telefoonnummers, postcode en woonplaats, op welk moment u telefonisch bereikbaar bent (indien van toepassing).
  2. het versturen van de gevraagde informatie (events, nieuwsbrieven, persberichten of andere): uw naam, e-mailadres, het contactverzoek of opmerkingen, (desgevallend) vaste/mobiele telefoonnummers, postcode en woonplaats, op welk moment u telefonisch bereikbaar bent (indien van toepassing).
  3. het beantwoorden van uw online sollicitatie: uw naam, uw motivatie en een kopie van uw CV.

U stemt ermee in dat bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor
dezelfde doeleinden kunnen worden overgedragen aan andere entiteiten van de Groep CaW.

De Groep CaW is gerechtigd de persoonsgegevens van andere personen die u aan ons
verstrekt heeft (zoals van uw echtgenoot/samenwonende partner en kinderen), te
verwerken. Bij het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens van andere personen
garandeert u dat deze personen geïnformeerd zijn over de verwerking van hun persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden en van de voorwaarden van dit artikel 1.4 en dat u hun voorafgaande toestemming hebt verkregen of, indien van toepassing, dat u de vereiste machtiging hebt om in hun naam toestemming te geven.

De Groep CaW is gerechtigd om met u contact op te nemen voor marketingdoeleinden m.b.t. onze producten en diensten waarin wij denken dat u geïnteresseerd kan zijn. Op voorwaarde dat u hiermee akkoord bent gegaan, is de Groep CaW gerechtigd om ook per e-mail contact met u op te nemen voor dergelijke marketing doeleinden.

De Groep CaW zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in artikel 1.4. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan andere derden dan de entiteiten van de Groep CaW.

U kunt de Groep CaW op gelijk welk moment verzoeken te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens en met u te contacteren voor directe marketing doeleinden. Hiervoor kunt u, ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering, contact op te nemen met CapitalatWork NV op het e-mailadres ‘compliance@capitalatwork.be’ of via “CapitalatWork NV – afdeling Marketing, Kroonlaan 153, 1050 Brussel”.

1.4.2. Beveiliging van persoonsgegevens

De Groep CaW zal zich redelijkerwijs inspannen om uw privacybelangen te beschermen en te verdedigen. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen geraadpleegd volgens het “need-to-know” principe. De Groep CaW heeft voldoende maatregelen genomen om de veiligheid, kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

1.4.3 Toegang, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door de Groep CaW, en om deze te laten wijzigen of verwijderen (waar van toepassing) als deze gegevens onjuist of onnodig zijn.

Om bovenvermelde verzoeken uit te voeren, dient u een schriftelijke en ondertekende aanvraag aan CapitalatWork NV sturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart of een ander identificatiedocument, naar “CapitalatWork NV – afdeling Complaince, Kroonlaan 153, 1050 Brussel”.

1.4.4 Bijkomende informatie

Indien u nog bijkomende informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Groep CaW en andere entiteiten van de Groep CaW, contacteer onze afdeling Compliance via bovenvermeld adres.

U kunt ook algemene informatie over de ‘Bescherming van persoonsgegevens en Privacyregelgeving’ inwinnen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via www.privacycommission.be).

1.5 Gebruik van de website

Binnen de  toepasselijke wettelijke  grenzen en beperkingen, is de Groep CaW niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, zoals verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot, het downloaden van of het gebruik van de website (of enige andere website waar deze website naar verwijst).

De Groep CaW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig technisch incident dat zich (om welke reden dan ook) tijdens het gebruik van de website zou kunnen voordoen (zoals een fout of het niet-opladen van informatie door de PC van de gebruiker).

De website kan links bevatten naar andere websites die worden gecontroleerd of beschikbaar gesteld worden door derden. De Groep CaW heeft de inhoud van de websites die zijn verbonden aan de website niet nagekeken en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de informatie of gegevens die beschikbaar zijn op deze websites. Door het verstrekken van links naar andere websites, aanvaardt de Groep CaW op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige informatie, gegevens, product en/of dienst beschikbaar of aangeboden op dergelijke websites van derden.

1.6 Algemene voorbehouden

Alle gegevens en documenten die beschikbaar zijn op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en vormen in geen enkel geval een beleggingsadvies.

Deze informatie mag in geen enkel geval worden beschouwd als adviezen van juridische, fiscale of andere aard. De informatie of meningen op deze website houden geen rekening met de financiële expertise en kennis, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of specifieke behoeften van de gebruikers van de website. Gebruikers van deze website dienen specifiek, individueel en toereikend professioneel advies in te winnen vóórdat zij een beleggingsbeslissing maken. In het bijzonder moeten gebruikers van deze website een fiscalist raadplegen om te bepalen welke fiscale regeling op hen van toepassing is.

In het verleden behaalde resultaten mogen niet worden beschouwd als een indicatie of garantie voor de toekomst, en er wordt geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, gegeven ten aanzien van toekomstige prestaties. Adviezen en/of schattingen weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1.7 E-mail

Deze website maakt het mogelijk om elektronische berichten van de Groep CaW te ontvangen. Aangezien deze berichten worden verstuurd via het internet, een openbaar netwerk waarover de Groep CaW geen enkele controle heeft, kunnen deze onderschept worden, gewijzigd worden of verloren gaan. De Groep CaW aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Het contactmailadres (info@capitalatwork.be) is alleen bestemd om algemene inlichtingen aan te vragen. Het mag niet worden gebruikt voor contractuele of juridische doeleinden, voor bijvoorbeeld instructies of ingebrekestellingen.

1.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onverminderd de rechten van de consumenten, worden het beheer en het gebruik van de website uitsluitend beheerst door het Luxemburgs recht en de Luxemburgse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor geschillen met betrekking tot het beheer en/of het gebruik van de Website.

1.9 Verantwoordelijke voor de website

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de website is CapitalatWork Foyer Group, met haar maatschappelijke zetel te rue Léon Laval 12, L-3372 Leudelange – Luxemburg.

II/ Gebruik van cookies

 

2.1 Wat is een cookie?

Een cookie (ook wel http cookie, web cookie of browser cookie genoemd) is een klein tekstbestand dat opgeslagen is op een web browser van een gebruiker. De cookie plaatst zich op verzoek van een web server op een web browser (bvb. Internet Explorer, Chrome). Een cookie is volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’. Een cookie bestaat uit 2 bestanddelen, de naam en de inhoud. Daarenboven heeft een cookie een beperkte levensduur.

2.2 Voordelen van een cookie

Een cookie bevat informatie gelinkt tussen een web browser (de gebruiker) en een specifieke web server (de website). Indien de web browser terug toegang zoekt met de web server, kan de web server hiervan informatie lezen en reageren op deze informatie. Cookies verzekeren een gebruiksvriendelijke ervaring en ondersteunen veiligheidsmaatregelen voor vele online aanbiedingen en diensten, bvb. taalvoorkeuren, privacy instellingen, veilig online bankieren, relevante advertenties, ….

Eén enkele website kan gebruikmaken van meerdere cookies voor verschillende doeleinden.

2.3 Soorten cookies

Cookies worden beheerd door web servers. De levensduur van een cookie kan variëren, afhankelijk van zijn doel.

Sommige cookies worden enkel gebruikt tijdens online sessies (‘Session cookies’) en worden niet weerhouden zodra u de website verlaat. Andere cookies worden wel weerhouden en gebruikt zodra u de website in kwestie bezoekt (‘permanent cookies’). Cookies kunnen wel op elk moment verwijderd worden door de gebruiker in de gebruikersinstellingen.

Sessiecookies zijn doorgaans nodig voor technische doeleinden. Door ze uit te schakelen, kan de correcte weergave van een website in bepaalde gevallen in het gedrang komen.

2.4 Risico’s van cookies

Normaal gezien impliceren cookies geen enkel gebruiksrisico. Zij bevatten enkel een generische browser herkenning geassocieerd met anonieme data. Wanneer cookies zich nestelen, zal de gebruiker hierover ingelicht worden (meestal in de privacy sectie van de website, in de gebruiksvoorwaarden of in een ander gebruikscontract).

Als websites cookies gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen, zullen privacy wetten die websites verplichten de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen en de gebruiker eveneens moeten inlichten waarvoor de gegevens gebruikt zullen worden.

2.5 Cookies controleren

Browsers bieden applicaties aan die toelaten cookies te beheren (voor meer hulp zie hieronder).

De instellingen van de browser kunnen zo ingesteld worden dat ze enkel cookies aanvaarden van bepaalde websites (bvb. uw favoriete nieuwe sites). Browsers kunnen eveneens toelaten dat gebruikers bepaalde cookies verwijderen. Het is zelfs mogelijk een browser zo in te stellen dat die alle cookies weigert.

Desactiveren van cookies kan de surfervaring of het optimaal gebruik van de website verminderen.

Hieronder vindt u informatie die u kan helpen om te gaan met de instellingen van uw cookies management:

  • Google Chrome 5.0.375.55 beta

Open uw browser. Klik op het icon ‘tools’ rechts op uw scherm en kies ‘options’. Klik op ‘Under the Bonnet’ tab en kies ‘content settings’ in de privacy sectie. Kies uw voorkeursinstelling in de ‘cookies tab’.

  • Internet Explorer version 9

Open uw browser. Klik op het icon ‘Tools’ rechts op uw scherm en kies ‘Internet Options’. Klik op de ‘Privacy tab’. U kan kiezen tussen verschillende niveaus van automatisch cookies management of kiezen dit manueel te doen door op ‘advanced’ te klikken.

  • Mozilla Firefox 6.0.1

Open uw browser. Typ “about:permissions” in de adressectie om toegang te krijgen tot de ‘Permissions Manager’. U kan uw cookies beheren in de ‘Set cookies tab’.

  • Opera 10.51 

Open uw browser. Gan naar het hoofdmenu en klik op ‘Settings’. Kies ‘Preferences’ en klik op de ‘Advanced tab’. Kies de ‘cookies tab’ en stel u voorkeursinstellingen in.

  • Safari 5.1

Open uw browser. Klik op het menu icon uiterst rechts. Kies ‘Preferences en klik op de ‘Confidentiality tab’. Definieer uw voorkeursinstellingen.

2.6 Cookies op de website van de Groep CaW

De  website  van  de  Groep  CaW  kan  om  technische  redenen  gebruikmaken  van sessiecookies.

Permanente cookies worden enkel gebruikt als u het gebruik ervan uitdrukkelijk aanvaardt. Hieronder vindt u de uitleg over het gebruik van deze cookies:

Cookie Naam Doeleinde(n) Inhoud
Land/ Taal Voorkeur Landingpage Deze cookie slaat de land- en taalvoorkeur op die de gebruiker heeft gekozen. Hiermee kan de website de keuzepagina voor land/taal overslaan bij de volgende bezoeken. Een combinatie van land en taal
Google Analytics (opvolgen van bezoeken) Google Analytics Deze cookie slaat informatie op die ons toelaat om te begrijpen hoe gebruikers navigeren op de website, om zo hun algemene ervaring proberen te verbeteren.Het is gebaseerd op software van Google die “Google Analytics” heet.

U kunt deze mogelijkheid selectief uitschakelen (waarmee u nog steeds permanente cookies de toelating geeft om uw voorkeuren op te slaan) door te surfen naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zoekmotor, zoekkernwoord, hyperlink waarmee de bezoeker toegang krijgt tot het internet.