De Centrale Bank van de wereld, de Federal Reserve, beschermt uw portefeuille.

03.04.2020

De Centrale Bank van de wereld, de Federal Reserve, beschermt uw portefeuille. 2020 kondigde zich zeer beloftevol aan. De wereld draaide op volle toeren. Doch het Covid-19 virus heeft de wereld, zoals we die kenden, plots tot stilstand gebracht waardoor er strijd wordt geleverd op drie fronten:

1) Vooreerst is dit een sanitaire crisis van ongekende proporties.

Laat er evenwel geen twijfel over bestaan dat het menselijk genie ook deze crisis zal overwinnen. Duizenden wetenschappers zijn wereldwijd bezig ons te redden van dit virus: onderzoek gebeurt in de laboratoria van universiteiten en farmaceutische bedrijven. De internationale samenwerking tussen al die specialisten en laboratoria versnelt de zoektocht naar medicatie en vaccins.

Daarnaast zetten ook bedrijven buiten de farmaceutische sector grote middelen in om deze crisis te bestrijden. Denken we maar aan 3M, GE, Ford, Microsoft, Amazon, Alibaba en vele anderen. Zo zal de cosmetica-afdeling van LVMH gratis handgels maken en verspreiden, en Pernod-Ricard levert op haar beurt zuivere alcohol aan voor het aanmaken van die handgels, etc. Veel van deze bedrijven laten zich dus van hun beste kant zien.

Tenslotte laten we in het bijzonder nogmaals stilstaan bij alle gezondheidswerkers en iedereen in een essentieel beroep die in deze tijden de echte helden zijn.

2) Het tweede front betreft de reële economie.

De krater die in de reële economie wordt geslagen, is waarschijnlijker groter dan die van de financiële crisis van 10 jaar geleden. Het grote vraagteken blijft echter hoelang we onze economie op ‘hold’ zetten. We beseffen allemaal dat deze huidige situatie niet houdbaar is. Hierdoor zou de oplossing erger kunnen zijn dan het probleem.

Ondertussen speelt de overheid haar rol meer dan behoorlijk. De staatsschulden zullen inderdaad fors oplopen. Maar, ondanks dit alles, is dit een goed moment om schulden te maken. De huidige lage rentevoeten creëren een uitzonderlijke opportuniteit.

Zo zouden de Europese landen miljarden euro’s kunnen ophalen via de uitgifte van langlopende staatsobligaties om dat geld vervolgens de komende jaren aan het werk te zetten in de reële economie. Het is de juiste aanpak om een krachtig herstel te bewerkstelligen nadat deze sanitaire crisis voorbij is.

De bedrijfswereld neemt hier alvast het voortouw. De voorbije weken werd er een recordbedrag van 500 miljard euro opgehaald door de uitgifte van bedrijfsobligaties, nog steeds aan relatief lage rentevoeten. Dit geldt eveneens voor de bedrijven waarin wij voor u belegd zijn. Deze haalden uit voorzorg meer dan 100 miljard euro op. Dit laat hen toe uit te kijken naar de andere kant van de afgrond, wetende dat ze daar zullen geraken.

3) Het derde front betreft de financiële bovenbouw: de financiële markten.

Daar waar, u als belegger en CapitalatWork als vermogensbeheerder, elkaar ontmoeten. Uw portefeuille bestaat, mede afhankelijk van uw risicoprofiel, uit aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties die dagelijks verhandelbaar zijn.

Geen externe fondsen, geen grondstoffen, geen gestructureerde producten, geen verrassingen.

De schok is hevig geweest, met aandelenbeurzen die in korte tijd circa 30% naar beneden duikelden gecombineerd met een chaos op de obligatiemarkten. Hier hebben de Centrale Banken hun verantwoordelijkheid opgenomen. In het bijzonder de “Centrale Bank van de wereld”, de Federal Reserve, kortweg de FED. Via allerlei programma’s heeft zij twee cruciale zaken voor elkaar gekregen:

– Eerst en vooral heeft zij aan de bedrijfswereld garanties gegeven dat ze op de Centrale Bank konden rekenen om voldoende liquiditeit te hebben.

– Vervolgens heeft zij ervoor gezorgd dat de rush naar US dollar op de internationale markten rustiger werd. Vergeet immers niet dat er in tijden van crisis een enorme behoefte is aan US dollar, wat kan leiden tot liquiditeitscrisissen. Al de grondstoffenmarkten, volledige industrieën zoals de luchtvaart en schulden van opkomende landen spelen zich namelijk volledig af in US dollar.

De rust is ondertussen wat teruggekeerd en daarvoor mogen we de FED dankbaar zijn. Zij zorgt ervoor dat onze bedrijven “Staying Power” hebben.

Dit alles brengt ons bij uw portefeuille.

1) Aandelenportefeuille

De aandelenportefeuille is het voorbije kwartaal behoorlijk gedaald. De beurzen staan gemiddeld circa 30% onder hun piek. Het belangrijkste ankerpunt dat wij hebben, zijn de Free Cash Flows die onze bedrijven hebben gerealiseerd in 2019. Wij hebben er vertrouwen in dat de meeste van onze bedrijven terug naar die rendabiliteit kunnen groeien. Voor wie aan de koersen van vandaag is belegd in onze bedrijven, betekent die rendabiliteit van 2019, een Free Cash Flow-rendement van circa 8%. Dit is bijzonder hoog in een wereld waar de rentevoeten misschien nog lang rond de 0% zullen blijven hangen. Continu maken wij een uitvoerige solvabiliteitsanalyse van de bedrijven waarin u bij ons belegd bent. Iedereen kent de gouden stelregel: ‘de echte problemen beginnen altijd bij teveel schulden’.

Grote beursgenoteerde bedrijven genieten in de huidige situatie van een groot voordeel. Ze kunnen zich, indien nodig, nu zelfs financieren bij de Centrale Banken. Maar dat proberen ze te voorkomen. Onze bedrijven hebben de voorbije weken voor circa 75 miljard US dollar aan obligaties uitgegeven. Ze profiteren van de huidige lage rentevoeten. U begrijpt waarom ze dit doen. U begrijpt welke bedrijven deze orkaan zullen overleven. “Staying Power”

2) Obligatieportefeuille

De obligatieportefeuille was het voorbije kwartaal een veilige haven, wat te danken is aan de combinatie van bedrijfs- en staatsobligaties die wij in portefeuille hebben. Bedrijfsobligaties van bedrijven met “Staying Power”. En staatsobligaties van de allerbeste debiteuren, zoals Duitsland, Nederland, Australië of de Verenigde Staten. Landen die hun schulden gaan terugbetalen. “Staying Power”

Conclusie

We sluiten af met onze “gulden regel” van beleggen: diversificatie.

U bent bij ons belegd in topbedrijven met een internationaal spreiding. Wij zijn niet belegd in bedrijven actief in olie of andere grondstoffen. De oliesector is in grote crisis door een oorlog, die wordt uitgevochten tussen Rusland en Saoudi-Arabië. Op een moment dat de wereldwijde vraag naar olie fors is gedaald. Wij zijn eveneens niet belegd in banken. Van hen wordt in deze periode gevraagd om hun schouders eronder te zetten. Op verzoek van de Europese Centrale Bank hebben vele Europese banken hun dividend geschrapt. Als gevolg hiervan hebben bankaandelen zeer fors moeten inleveren.

U bent bij ons belegd in een mooi gespreide obligatieportefeuille van topbedrijven en kredietwaardige overheden.

De “Staying Power” van uw portefeuille betekent evenwel niet dat de koersen van uw beleggingen vanaf nu in een opwaartse lijn naar boven zullen gaan. De komende weken zullen wij ongetwijfeld nog te maken krijgen met forse schommelingen. Rekening houdend met de economische en financiële vooruitzichten, weten wij met z’n allen dat voorzichtigheid is geboden. Het is daarom belangrijk consistent te blijven aan onze beleggingsstijl en te blijven vertrouwen op onze filosofie en aanpak.

Uiteraard volgen wij de markten en uw portefeuilles op de voet op en zullen wij u ten gepaste tijde communiceren over verdere ontwikkelingen. Zoals steeds staan wij tot uwer beschikking voor het beantwoorden van uw vragen.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij

Hoogachtend,

De Directie van CapitalatWork Foyer Group

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.