Financiële nieuwsbrief: Coronavirus in perspectief

28.02.2020

Het zal u niet zijn ontgaan dat er momenteel turbulentie is op de markten als gevolg van het Coronavirus. Deze week moeten de aandelenbeurzen flink inleveren. Wij vinden het van groot belang om in deze tijden hierover goed met u te communiceren.

 We mogen spreken van een zwarte zwaan aangezien niemand tot vorige week verwachtte dat de uitbraak van dit virus wereldwijd zou gaan. En vooral niet de extreme reactie hierop door de beleidmakers, middels toch wel draconische maatregelen. Wij willen nu evenwel niet ingaan op het verder verloop van deze uitbraak; daarover kan u in de media alles lezen.

Wat betekent dit voor uw portefeuille?

Wie enkel in aandelen is belegd, mag er van uitgaan dat men circa 10% heeft moeten afstaan van de winsten van 2019.

In de tijdspanne van één week is dit een zeer zware correctie. Om dit in perspectief te plaatsen; een dergelijke correctie in één week staat dit in de top 5 van de voorbije twintig jaar.

Wanneer u naast aandelen ook obligaties in uw portefeuille heeft, zult u kunnen constateren dat de negatieve correlatie in deze turbulente tijden haar werk doet. Als gevolg van een vlucht naar staatsobligaties is het obligatiegedeelte van uw portefeuille sinds het begin van dit jaar met meer dan 3% gestegen. Daarmee zorgen obligaties in turbulente tijden voor een buffer in uw portefeuille. De rente op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie is gedaald van circa 1,9% naar circa 1,2% en de rente op de Duitse 10-jarige staatslening is gedaald van circa -0,2% naar circa -0,6%.

–> Diversificatie tussen aandelen, en/of diversificatie tussen aandelen en obligaties zijn volop aan het werk en beperken dus gedeeltelijk uw verliezen.

Kwaliteit van beleggingen

Het tweede niveau van bescherming dat wij aanbieden, is de kwaliteit van onze beleggingen die we aanhouden. Dit situeert zich op 2 niveaus:

–  Ten eerste zijn de balansen van de grote meerderheid van onze bedrijven van zeer grote kwaliteit. Veel van onze bedrijven hebben weinig tot geen schulden en hebben grote cashreserves die ze kunnen aanspreken.

–  Ten tweede hebben wij, als actieve belegger, vanuit ons investeringsproces, steeds een voorkeur gehad voor sectoren die niet kapitaalintensief zijn, zoals software, gamen, asset management, enzovoort… Wij zijn zodoende bijna niet geïnvesteerd in automobiel, energie, en grondstoffen. Hoge vaste kosten maken een bedrijf potentieel kwetsbaar. Vermeldenswaardig is ook het feit dat wij weinig tot geen exposure hebben naar de bankensector, een sector die in de problemen kan komen en nu ook zwaar onderuit gaat. De balansen van de banken zijn gezonder dan in 2008, maar hun eigen vermogen blijft van nature toch nog altijd zeer beperkt.

–> U bent belegd in bedrijven van zeer hoge kwaliteit die stormweer kunnen doorstaan.

Bieden correcties opportuniteiten?

Voor een actieve beheerder zijn dit waarschijnlijk ook momenten van opportuniteiten.

We hebben recent het gewicht van staatsobligaties ten opzichte van bedrijfsobligaties fors opgetrokken.

We hebben recent het gewicht van Amerikaanse staatsobligaties fors opgetrokken.

We hebben recent bedrijfsobligaties van bedrijven met zwakkere balansen verkocht.

Dit alles draagt bij tot de positieve returns in onze obligatieportefeuilles.

Daarnaast hebben we zeer veel activa (aandelen en obligaties) in US Dollar in onze portefeuilles en hebben we het risico (verre van zeker trouwens) op een daling van de US Dollar in onze portefeuilles ingedekt.

Eind vorig jaar hadden we het aandelengedeelte in onze portefeuilles wat afgebouwd en zodoende wat extra cash gegenereerd.

We zijn dit alles nu stilaan opportunistisch aan het werk aan het zetten.

–> Volatiliteit creëert opportuniteiten. Kalmte en overzicht in tijden van crisis en paniek zijn belangrijke sleutelbegrippen.

Tijdelijke volatiliteit?

Normaliter zouden wij in onze communicatie ook steeds terugkeren op de “interessante” waarderingen van onze bedrijven na een dergelijke correctie. De waarheid gebiedt ons evenwel te zeggen dat wij daar momenteel minder houvast hebben. Wij wensen deze crisis niet te onderschatten en de impact op de winstgevendheid van vele bedrijven zal waarschijnlijk een (tijdelijke) klap krijgen. Elke waardering moet vandaag met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Voor de kortetermijn belegger is dit misschien belangrijk. Het valt te verwachten dat we een langdurige periode tegemoet gaan van hoge volatiliteit.

Als het Coronavirus niet tot een pandemie leidt, zal het effect op de beurzen echter slechts van tijdelijke aard zijn. In het verleden hebben we vaker gezien dat de media zaken uitvergroten wat tot angst kan leiden. Angst is veelal een slechte raadgever. Wij beleggen op de langetermijn in bedrijven met een hoge free cash flow, een sterke balans en een duurzaam concurrentievoordeel en laten ons niet afleiden door volatiliteit als gevolg van tijdelijke gebeurtenissen. Hoe pijnlijk de dalingen op dit moment ook zijn, lessen uit het verleden – zoals ook bij het SARS-virus in 2002/2003 – leren dat dit juist eerder koop- dan verkoopmomenten zijn.

Uiteraard volgen wij de markten en uw portefeuilles op de voet op en zullen u ten gepaste tijde communiceren over verdere ontwikkelingen. Zoals steeds staan wij steeds tot uwer beschikking voor het beantwoorden van uw mogelijke vragen en te luisteren naar uw eventuele bekommernissen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Directie van CapitalatWork Foyer Group

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.