Naar een verplichte registratie van schenkingen via buitenlandse notaris?

24.07.2020

Recent heeft de Kamercommissie Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd dat voorziet in de verplichte registratie van buitenlandse schenkingsakten. We geven u hierover graag wat meer toelichting.

Waarover gaat het?

Op vandaag bestaan er 3 manieren om roerende goederen te schenken :

  1. via Belgische notaris
  2. via buitenlandse notaris
  3. onderhands

De vorm van de schenking is afhankelijk van het type goed dat u wenst over te dragen en van de voorwaarden die u eraan wil koppelen. Zo kan een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik bijvoorbeeld enkel notarieel gebeuren.

Fiscaal gezien heeft de vorm van de schenking belangrijke consequenties.

De Belgische notaris dient al zijn akten verplicht te registreren zodat schenkbelasting (bv. in rechte lijn: 3% in Vlaanderen, 3% in Brussel en 3,3% in Wallonië) wordt geheven op de waarde van de geschonken goederen. Hierop moet geen erfbelasting meer betaald worden, zelfs niet bij overlijden van de schenker binnen de 3 jaar. Een belangrijke uitzondering hierop zijn aandelen van een familiale vennootschap, zij kunnen mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, geschonken worden met vrijstelling van schenkbelasting.

Een buitenlandse notaris (bv. Nederlandse of Zwitserse) kan ook ingeschakeld worden. Diens akten zijn in België niet verplicht registreerbaar zodat de Belgische schenkbelasting niet automatisch verschuldigd is. Maar bij overlijden van de schenker binnen de 3 jaar, is wel erfbelasting verschuldigd.

Afhankelijk van de voorwaarden en modaliteiten, kan de schenking ook zonder tussenkomst van een notaris gebeuren, namelijk via handgift of bankgift. Zo’n onderhandse gift moet evenmin geregistreerd worden zodat geen schenkbelasting wordt geheven. Indien de schenker nog 3 jaar leeft, is er ook geen erfbelasting verschuldigd.

Belangrijk om weten is dat op eender welk moment een schenking voor buitenlandse notaris of een onderhandse gift, vrijwillig kan aangeboden worden ter registratie. Bijvoorbeeld indien u ernstig ziek zou worden. Dan wordt weliswaar schenkbelasting betaald, maar daardoor zijn uw begiftigden vrijgesteld van erfbelasting bij uw overlijden binnen de 3 jaar na de schenking.

Einde van de schenking via buitenlandse notaris

Er bestond al enige tijd onzekerheid over de toekomst van deze planningstechnieken. Zo kondigde de Vlaamse regering eerder dit jaar nog aan dat de overlevingstermijn vanaf 2021 zal verlengd worden van 3 naar 4 jaar.

Op 17 juni werd een wetsvoorstel ingediend om de piste via buitenlandse notaris, de zogenaamde ’kaasroute’, definitief af te sluiten. Dit voorstel werd op 7 juli door de Kamercommissie Financiën aangenomen. De kans is dan ook reëel dat dit wetsvoorstel zal leiden tot een wetswijziging. Indien u dan nog roerende goederen zou schenken via een buitenlandse notaris, zou u deze schenking in België moeten laten registreren, waardoor schenkbelasting verschuldigd zal zijn.

Het wetsvoorstel viseert enkel buitenlandse notariële schenkingen. Hand-en bankgiften vallen niet onder de verplichting tot registratie. Zoals hierboven reeds aangegeven kunnen aan dit type schenkingen echter niet alle door u gewenste voorwaarden worden gekoppeld.

In werking treding

De kaasroute zou pas afgesloten worden vanaf 1 december 2020.

Dit betekent dat u nog enkele maanden de tijd heeft om uw voorgenomen schenking uit te voeren voor bv. een Nederlandse notaris.

Conclusie

Indien u overweegt om een deel van uw roerend vermogen te schenken via bv. een Nederlandse notaris, wacht u hier best niet te lang mee.

 

Voor meer toelichting en advies, neemt u best contact op met één van onze (fiscaal) juristen-vermogensplanners via estateplanning@capitalatwork.com

 

Disclaimer : CapitalatWork Foyer Group heeft dit document louter ter informatie van en gebruik door haar cliënten opgesteld. Het vormt geen enkel juridisch of fiscaal advies of Raad zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake Raad van Financiële planning. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie dient te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Dit document mag, zelfs gedeeltelijk, noch gereproduceerd noch verdeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen kan CapitalatWork Foyer Group niet verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de juistheid of de waarachtigheid van de in dit document verstrekte informatie. Anti-misbruikmaatregelen werden ingevoerd in onze fiscale wetgeving door de wet van 29 maart 2012 en latere circulaires. Die maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde planningstechnieken die tot op de dag van vandaag werden aanvaard door de fiscale administratie in vraag zouden kunnen gesteld worden. Het is zeer aangewezen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen inzake bepaalde planningsstructuren.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.