Quarterly update – Q3 2023

10.10.2023

Ogenschijnlijk zou u kunnen denken dat er het voorbije kwartaal niet veel is gebeurd met betrekking tot onze portefeuilles. Dan zou u evenwel verblind zijn door het feit dat onze portefeuilles het voorbije kwartaal goed hebben standgehouden. Onder de oppervlakte zijn er evenwel enkele ontwikkelingen bezig die grote gevolgen kunnen hebben en waartegen we ons dienen te wapenen.

Los van alle geopolitieke spanningen, die zeker niet afnemen, is de grootste bezorgdheid het effect dat we kunnen verwachten van de fors opgelopen rente. Dat is niet nieuw zal u denken, en u heeft geen ongelijk. Immers de rentevoeten zijn nu reeds bijna twee jaar aan het stijgen. Opnieuw hebben de ECB en de FED hun rentetarieven opgetrokken. De FED, de Amerikaanse centrale bank, heeft die rentevoeten opgetrokken tot 5,5%. De ECB, de Europese centrale bank, heeft zijn rentetarieven opgetrokken tot 4%. In het kielzog daarvan zijn ook de rentevoeten op de obligatiemarkten opnieuw aan het stijgen. U weet welke de twee belangrijkste “risicovrije rentevoeten” zijn: de rente waaraan de Amerikaanse staat en de Duitse staat zich financieren voor looptijden van 10 jaar. Die 10-jaars Amerikaanse staatsrente staat ondertussen reeds op circa 4,6%, en voor Duitsland bedraagt deze nu bijna 3%. Dit zijn de hoogste rentevoeten van de voorbije 20 jaar, de hoogste rentevoeten sinds het ontstaan van de euro.

Ondertussen zitten we met de schizofrene situatie dat onze overheden aan “deficit spending” doen, en dus veel meer uitgeven dan ze ontvangen. Dit doen ze in een context van een zeer dure klimaattransitie, investeringen in defensie en oplopende facturen voor een verouderende bevolking. Met als gevolg dat de staatsschulden verder blijven oplopen. Monetaire politiek en fiscale politiek werken mekaar tegen. De expansieve fiscale politiek van “Big Brother” kan enkel maar leiden tot meer inflatie en geldontwaarding. En laat inflatie nu net dat zijn wat de monetaire politiek probeert te bestrijden met renteverhogingen. Wat deze penibele situatie nog erger maakt, is dat niet alleen de fiscale politiek niet meewerkt, maar dat de centrale banken slechts een beperkte invloed hebben op inflatie. Grondstoffenprijzen bijvoorbeeld kunnen ze niet rechtstreeks beïnvloeden.

De krapte op de arbeidsmarkt kunnen ze niet oplossen. En geld dat duurder wordt, heeft als effect dat ook sommige andere zaken duurder worden, zoals bijvoorbeeld de huurprijzen.

Wat te doen met uw vermogen in zo een onoverzichtelijke wereld?

Vooreerst moeten we u beschermen tegen inflatie. Wat dat betreft wijzigt onze strategie niet: we houden vast aan de combinatie van inflatie gelinkte obligaties en aandelen van bedrijven met pricing power.

Maar, het is duidelijk, dat de effecten van de renteschok nog steeds aan het doorwerken zijn. Overheden en bedrijven moeten zich veel duurder herfinancieren. Grote voorzichtigheid en extreme selectiviteit zijn dan ook geboden. Het is in die context dat het enorme belang moet begrepen worden, dat wij hechten aan de soliditeit van de bedrijven waarin we voor u beleggen. De meeste van onze bedrijven hebben weinig schulden. Die bedrijven die wel schulden hebben, hebben zich gefinancierd met uitgifte van obligaties met lange looptijden. Die zijn de eerstkomende jaren beschermd tegen deze hogere rentes.

Samengevat berust onze beleggingsstrategie vandaag op twee grote pijlers.

We zoeken vooreerst bescherming tegen inflatie.

Vervolgens moet dit vandaag gepaard gaan met zeer grote selectiviteit. Elke obligatie, elk aandeel wordt onder een grote loep gelegd vooral wanneer we uw geld erin beleggen. We gaan door een uitdagende periode. Het eerste goede nieuws evenwel is dat obligaties, dankzij fors gestegen rentevoeten, voor het eerst in 20 jaar opnieuw mooie toekomstige rendementen zullen opleveren. Het tweede goede nieuws is dat onze bedrijven in goede gezondheid verkeren. Voor die bedrijven zijn er steeds opportuniteiten. Nog meer in moeilijke omstandigheden. Zoals steeds staan wij klaar om actief in te spelen op de kansen en opportuniteiten die zich de komende maanden en jaren zullen aanbieden. Daarbij worden we geholpen door een coherent investeringsproces. Het is het welbekende kompas waarop wij nu reeds meer dan 30 jaar varen.

 

 

 

Disclaimer: Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.