Heuglijk nieuws : 25 jaar Contrarian Equities at Work!

29.09.2023

Voor CapitalatWork is dit een speciale gebeurtenis. Het is immers 25 jaar geleden dat het fonds ‘Contrarian Equities at Work op 1/9/1998 werd opgericht met een initiële eerste koers van 125 euro. Een bijzonder moment dus. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor onze cliënten. We vieren dus een prestatie die om tal van redenen echt uniek is.

Vandaag blikken we samen met u terug op de fascinerende geschiedenis van de aandelenmarkten van de voorbije 25 jaar. In die periode is er heel wat gebeurd. Denk bijvoorbeeld maar aan:

  • De introductie van de euro die het Europese economische landschap transformeerde.
  • De terreuraanslagen van 9/11 die tot aanzienlijke veranderingen in het internationale veiligheidsbeleid leidden maar ook militaire interventies met verreikende geopolitieke gevolgen met zich meebrachten.
  • De bankencrisis van 2008 die het wereldwijde financiële systeem deed ineenstorten en een globale recessie uitlokte.
  • De coronapandemie die het gezondheidszorgsysteem wereldwijd onder druk zette en economische verstoringen teweegbracht.
  • De oorlog in Oekraïne die al tal van mensenlevens kostte en een einde bracht aan een lange periode van relatieve geopolitieke stabiliteit in onze (Oost-) Europese regio.

Gelukkig zijn we de meeste van deze momenten waarop de beurs op haar nagels beet alweer vergeten. Maar we kunnen er zeker van zijn dat de komende 25 jaar net zoveel spannende episodes met een sterke impact op de markten met zich mee zullen brengen. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook altijd zijn.

Ondertussen staan miljoenen mensen elke dag opnieuw op om het beste van zichzelf te geven in die prachtige bedrijven waarin Contrarian Equities at Work nu al 25 jaar belegt. Tegelijk vertellen de media ons dagelijks vol enthousiasme over de bloedstollende calamiteiten, rampen en crashes die ons hier en nu overvallen of in het verschiet liggen. Maar deze werknemers laten zich hier niet door uit hun lood slaan. Elke dag opnieuw nemen ze de trein, de auto, of de fiets om de bedrijven uit het Contrarian Equities at Work fonds verder te laten groeien en bloeien.

Naast deze wereldgeschiedenis van de voorbije 25 jaar, blikken we samen met u ook even terug op de fascinerende geschiedenis van CapitalatWork zelf. 25 jaar geleden vond een team van jonge beleggers elkaar in een gedeelde passie en fascinatie voor de financiële markten. In de loop der jaren werd het steeds verder versterkt met nieuwe gepassioneerde collega’s. Maar wat CapitalatWork echt uniek maakt, is dat diezelfde passie na 25 jaar nog steeds de lijm vormt die datzelfde team samenhoudt. Waar vindt men vandaag nog een team dat met dezelfde kern van professionals al 25 jaar dag in dag uit, samen analyseert en belegt?

Samen met al de medewerkers van CapitalatWork, al de stakeholders van CapitalatWork, en alle trouwe cliënten van CapitalatWork, kijken we vandaag ten slotte ook uit naar de toekomst. Een toekomst die zoals steeds onzeker en onvoorspelbaar is, maar ook beloftevol. Als bewakers van een investeringsproces dat al 25 jaar steunt op dezelfde beleggingsprincipes , zien wij het als onze plicht om deze manier van werken te bewaken, voort te zetten, en door te geven aan nieuwe collega’s.

Rest ons enkel nog de miljoenen werknemers te bedanken van al die bedrijven waarin we de voorbije 25 jaar belegd hebben. Het is hun inzet, nieuwsgierigheid, ambitie, integriteit, en genialiteit, die aan de basis liggen van de prestaties van de Contrarian Equities at Work. De combinatie van dat commitment met de trage maar gestage kracht van de tijd, zorgt voor verbazingwekkende resultaten. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. En dat kunnen we u, beste lezer, niet genoeg op het hart drukken. Dank u wel!

(PS: de koers van de Contrarian Equities at Work per 1/9/2023 is 1013 euro)

 

 

 

Disclaimer: Deze publicatie is een publicitaire melding. Raadpleeg het prospectus, het KID en het meest recente jaarverslag voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels op www.capitalatwork.com/netherlands/nl/beleggingscompartimenten of www.fundsquare.net of op schriftelijk verzoek bij Lemanik Asset Management S.A., 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg of door een e-mail te sturen naar fund.reporting@lemanik.lu. Naam: CapitalatWork Foyer Umbrella – Contrarian Equities at Work – C Productontwikkelaar: CapitalatWork Foyer Group S.A. ISIN: LU0090697987 Beheervennootschap: Lemanik Asset Management SA (Luxembourg) De bewaarder is RBC Investor Services Bank S.A.
Het product is een compartiment van Capitalatwork Foyer Umbrella, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE), opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht. Het product wordt actief beheerd. De betrekkingen tussen CapitalatWork NV en de Cliënt zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Meer informatie hieromtrent is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels in onze Algemene Voorwaarden en in de samenvatting van de rechten van de beleggers via www.capitalatwork.com/netherlands/nl/legal-3

 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar houdt.
Belangrijkste risico’s: Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u in een vroeg stadium incasseert en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De essentiële risico’s van het beleggingsfonds liggen in de mogelijkheid van waardevermindering van de effecten waarin het fonds is belegd. Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7, dat is een gemiddeld-hoge risicoklasse. Hierdoor zijn de potentiële verliezen uit toekomstige prestaties gemiddeld hoog, en is het waarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden de uitbetaling kunnen beïnvloeden. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over de specifieke risico’s van het product die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator.
Looptijd: Het fonds is voor onbeperkte duur opgericht. De Raad van Bestuur kan het fonds op ieder moment liquideren. De beheervennootschap Lemanik Asset Management SA kan op ieder moment de verhandeling van het fonds stopzetten in overeenstemming met artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32bis van Richtlijn 2011/61/EU.
Doel: Het fonds streeft ernaar een positief rendement te leveren over uw kapitaal in euro’s door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van Noord-Amerikaanse en Europese bedrijven die zijn genoteerd aan een beurs of op een andere gereguleerde markt worden verhandeld. Dit zijn aandelen, andere effecten en participatiebewijzen van emittenten die doorgaans door de markten worden genegeerd maar een veelbelovend vooruitzicht hebben. Het fonds belegt daarnaast aanvullend een kleiner gedeelte van de activa van het fonds in bedrijven uit andere regio’s van de wereld. Raadpleeg het Prospectus voor meer details en voor meer informatie over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”)-classificatie van het fonds.
Kosten, lasten en taksen: Minimum aanvangsbedrag: 1 aandeel, Instapkosten: max. 1,00%, uitstapkosten: 0,00%, Beheerkosten:1,15% (deze liggen vervat in de beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten), Transactiekosten: 0,14%, Beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten: 1,33%, Prestatievergoeding: 5% van het positieve rendement dat het fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden
moeten eerst worden gecompenseerd.
Swing pricing: Aanpassing van de NIW – Swing Pricing Om de BEVEK te beschermen tegen liquiditeitsrisico’s die zouden kunnen voortvloeien uit grote terugkoopaanvragen, en om de aandeelhouders te beschermen tegen speculatieve bewegingen op korte termijn die de kosten voor de aankoop of de tegeldemaking van activa in de portefeuille van het Compartiment doen stijgen, zal de BEVEK de terugkoopprijs bepalen op basis van een verminderde NIW of de inschrijvingsprijs op basis van een verhoogde NIW om rekening te houden met de kosten voor de realisatie of de aankoop van activa in de portefeuille om deze terugkoopprijs te financieren of om het inschrijvingsbedrag te beleggen. In het kader van deze berekening van de NIW bedraagt de maximale factor die kan worden toegepast 3%, overeenkomstig artikel 21/1, alinea 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Deze tijdelijke aanpassing van de NIW wordt echter niet in aanmerking genomen voor de berekening van de prestatievergoeding van de Beheerder. Indien deze aanpassing van de NIW zich voordoet, kan het bedrag dat bestemd is om de kosten van de tegeldemaking van de activa te dekken, zoals bepaald in artikel 27 van de statuten en zoals hierna vermeld (Kosten van de tegeldemaking van de activa – Anti-Dilution Levy), niet worden gevorderd van de aandeelhouders wiens terugkoop-NIW op deze wijze wordt beïnvloed. De procedure die moet worden gevolgd in geval van toepassing van dit mechanisme voor aanpassing van de NIW kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK.
Anti-Dilution Levy: Kosten voor de realisatie van activa – Anti-Dilution Levy Om de BEVEK te beschermen tegen liquiditeitsrisico’s die zouden kunnen voortvloeien uit grote terugkoopaanvragen, en om de aandeelhouders te beschermen tegen speculatieve bewegingen op korte termijn die resulteren in kosten voor de aankoop of de realisatie van activa in de portefeuille van het Compartiment, kan de BEVEK ook besluiten kosten in rekening te brengen aan beleggers/aandeelhouders die op
aandelen willen inschrijven of aandelen willen terugkopen, ter compensatie van de kosten voor het realiseren of aankopen van activa in de portefeuille om deze terugkoopprijs te financieren of om het inschrijvingsbedrag te beleggen. Deze kosten zullen beperkt blijven tot 2% van de NIW per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarvoor terugbetaling wordt gevraagd. Deze vergoeding wordt niet aangerekend indien het aanpassingsmechanisme van de NIW in het kader van het hierboven beschreven Swing Pricing-mechanisme wordt toegepast. De procedure die zal worden gevolgd in geval van toepassing van dit mechanisme voor aanpassing van de NIW kan worden verkregen op schriftelijk verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van de SICAV. In deze procedure is met name bepaald dat deze vergoedingen alleen kunnen worden gevorderd indien dit niet tot gevolg heeft dat één of meerdere ingeschrevene/deelnemers of categorieën van ingeschrevene/deelnemers op enigerlei wijze worden bevoordeeld ten opzichte van anderen.
Klacht: Ingeval van een klacht, kan u deze sturen naar ‘Complaints’, Kroonlaan 153 – 1050 Brussel of per e-mail naar complaints.be@capitalatwork.com. Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork NV, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Brussel (internetsite: www.ombudsfin. be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be).

Leestips

Bekijk hier alle berichten

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over ons financieel en fiscaal nieuws.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.