Gaat u akkoord met deze voorwaarden?

Lees deze pagina zorgvuldig vooraleer u verder gaat

Kennisgeving - Wettelijke informatie

De in deze site vervatte informatie is op geen enkele wijze bedoeld voor mensen die vallen onder een jurisdictie waar, omwille van hun nationaliteit, woonplaats of enige andere reden, publicatie van of toegang tot deze informatie wettelijk verboden is.

Het bezoeken van deze site houdt automatisch in dat de gebruiker akkoord gaat met de informatie vermeld in de disclaimer (https://www.capitalatwork.com/nl/gebruik-van-de-website-en-cookies)

Voor alle informatie over de landen waar de compartimenten zijn geregistreerd, is het de taak van de mensen die zich toegang verschaffen tot de door de groep CapitalatWork op deze site geboden informatie om de meest recente prospectussen te raadplegen. Deze zijn ook op deze site beschikbaar

De op deze site gepubliceerde informatie kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

Deze site is louter informatief. 
Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.

Wij verzoeken potentiële beleggers om zich bij hun professionele adviseurs te laten informeren over de wetten en regelingen die op hen van toepassing zijn voor wat inschrijvingen en in- of verkopen van financiële instrumenten betreft. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om zich een kritisch oordeel te vormen over het gebruik van de informatie in het licht van hun persoonlijke situatie, wetende dat elke belegging in financiële instrumenten een risico inhoudt.

De prestaties in het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige evolutie. 
De waarde van een belegging kan stijgen of dalen. 
In het algemeen worden de performanceresultaten weergegeven vóór beheervergoedingen.

De informatie op deze site mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Deze informatie, of een deel ervan, mag enkel worden verspreid na schriftelijke toestemming vanwege de groep CapitalatWork.

Gaat u akkoord met deze voorwaarden?

SICAV

CapitalatWork Foyer Group

CapitalatWork Foyer Group, in haar hoedanigheid van promotor, heeft een beperkt maar compleet gamma van beleggingscompartimenten ontwikkeld.

Deze compartimenten zijn onze werkinstrumenten om onze beleggingsfilosofie, met een weloverwogen en consistente beleggingsmethodologie, om te zetten naar een transparant beleggingsproces.

Deze compartimenten dekken:

  • bijna alle regio’s: Amerika, Europa, Azië;
  • de belangrijkste asset categorieën: liquiditeiten, obligaties, inflatiegebonden obligaties, aandelen, afgeleide producten, long/shorts;
  • de voornaamste risicoprofielen: zoals defensief, gemengd en dynamisch.

De potentiële resultaten van deze compartimenten, en zodoende ook van het vermogensbeheer, zijn toe te schrijven aan een duidelijke waarderingsmethodologie en een heel duidelijk beleggingsproces.

De sleutel van ons succes is de consistentie in de implementatie hiervan.CapitalatWork Foyer Umbrella

Kapitalisatie
Kapitalisatie
Distributie

equity

Naam
Munt
Datum
NIW
Naam
Munt
Datum
NIW
Contrarian Equities at Work - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
1102.94
lees over dit fonds
Gestart op 01.09.1998
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer) de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal in euro door te beleggen in aandelen van Amerikaanse en Europese bedrijven die aan een beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld. Deze aandelen worden meestal verwaarloosd door de markten, maar bieden wel interessante vooruitzichten. Het Compartiment belegt daarnaast ook een kleiner deel van zijn vermogen in bedrijven uit andere delen van de wereld. Het Compartiment belegt op basis van een analyse van de cashflows van bedrijven en probeert tegelijkertijd een gediversifieerde spreiding van zijn beleggingen te behouden. Deze analyse stelt het Compartiment in staat om bedrijven te identificeren met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Deze bedrijven bieden dus een sterke potentiële groei. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − Het Compartiment belegt in aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
-0.80 %
3 maand
cum. **
3.63 %
1 jaar
act. **
11.79 %
3 jaar
act. **
5.82 %
5 jaar
act. **
10.88 %
10 jaar
act. **
9.48 %
sinds lancering
act. **
9.03 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) Max. 1,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 1,15%
Lopende kosten 1,32%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Transactiekosten 0,13%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks Niet Belastbaar
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0090697987


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
ESG Equities at Work - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
228.12
lees over dit fonds
Gestart op 07.02.2018
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer) de portefeuille van dit Compartiment. Het subfonds streeft naar een positief rendement op uw kapitaal in euro's door verantwoord en duurzaam te investeren.. Beleggingsportefeuille: Het compartiment belegt hoofdzakelijk in een aandelenportefeuille van ondernemingen met een verantwoordelijke en duurzame aanpak, en zonder geografische beperking. Om zich in te dekken tegen schommelingen van de markt, of met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. Beleggingsproces: De beleggingsstrategie van de beheerder steunt voornamelijk op een methodologie die ondernemingen uit eenzelfde sector vergelijkt op basis van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Portefeuillebeheer: CapitalatWork S.A. en CapitalatWork Foyer Group S.A Beleggersprofiel: Dit compartiment richt zich tot beleggers die de risico's van het compartiment begrijpen en op middellange termijn wensen te beleggen (minimum 3 jaar). Referentievaluta van het fonds: EUR Dit Moet U Begrijpen Derivaat: Elk financieel effect waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer rentevoeten, indexen, aandelen, valuta's, grondstoffen of andere onderliggende waarden. Aandeel: financieel effect dat overeenstemt met een deel van het kapitaal van een onderneming en dat over het algemeen recht geeft op dividenden. U kunt op elke werkdag in Luxemburg aandelen van het compartiment aan- of verkopen. Dit compartiment geeft kapitalisatieaandelen (aandelen waarvan alle inkomsten worden herbelegd in het compartiment) en uitkeringsaandelen uit (aandelen die aan de houder inkomsten uitkeren). SFDR artikel 10: Artikel 10 Transparantie van publicaties over milieu - of sociale kenmerken en over duurzame beleggingen op websites De volgende verklaring is een reactie op artikel 10 van Verordening (EU) 2019/2088 (de "Sustainable Finance Disclosure Regulation" of SFDR) betreffende de transparantie van publicaties over milieu- of sociale kenmerken en over duurzame beleggingen op websites: • Overeenkomstig punt (1), onder (a) en (b), worden de milieu- of sociale kenmerken beschreven en wordt er informatie verstrekt over de methodologieën die worden gebruikt om de voor het financiële product geselecteerde milieu- of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren, met inbegrip van de gegevensbronnen, de screeningcriteria voor de onderliggende activa en de relevante duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om de milieu- of sociale kenmerken of de algemene duurzame impact van het financiële product te meten, door toepassing van de SRI-methodologie (Socially Responsible Investment) van CapitalatWork. • Overeenkomstig punt (1), onder (c), is de in artikel 8 van de SFDR bedoelde informatie met betrekking tot "Transparantie van publicaties over milieu- of sociale kenmerken in precontractuele informatie" beschikbaar in het prospectus van het financiële product. • Overeenkomstig punt (1), onder (d), wordt de in artikel 11 van de SFDR bedoelde informatie met betrekking tot "Transparantie van publicaties over milieu- of sociale kenmerken en over duurzame beleggingen in periodieke verslagen" beschikbaar gesteld in het jaarverslag van het financiële product wanneer dit wordt gepubliceerd.

De waarde van een belegging in een compartiment stijgt of daalt in de tijd. Wanneer u de aandelen weer verkoopt, kan de prijs ervan onder de oorspronkelijke prijs liggen, wat tot verlies kan leiden. Als u belegt in een compartiment met een andere valuta dan de uwe, kan ook de wisselkoers uw winsten afromen of uw verliezen vergroten. Het bovenstaande risiconiveau wordt berekend op basis van de volatiliteit van het compartiment op middellange termijn (dat wil zeggen op basis van de reële waardeschommelingen in de loop van de laatste vijf jaar of op basis van een simulatie als het compartiment binnen deze periode werd gecreëerd). De volatiliteit van het compartiment kan mettertijd stijgen of dalen en zo eventueel zijn risiconiveau wijzigen. Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt de volgende factor(en): Beleggingen in aandelen gaan gepaard met een hogere volatiliteit en een hoger risico dan beleggingen in obligaties en geldmarktinstrumenten. Het risiconiveau is geen weerspiegeling van de eventuele effecten van een ongewone marktsituatie of onvoorziene gebeurtenissen die de risico's kunnen versterken of die tot andere risico's kunnen leiden, zoals: - Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen doordat een speler op de markt waarmee het een relatie heeft, failliet gaat. - Liquiditeitsrisico: Bepaalde financiële effecten kunnen op een bepaald moment onmogelijk snel te verkopen blijken of moeten met een korting worden verkocht. - Beheerrisico: In een ongewone marktsituatie kunnen de gebruikelijke beheertechnieken inefficiënt of ongunstig blijken. - Derivatenrisico: Bepaalde derivaten kunnen de volatiliteit van het compartiment verhogen of het blootstellen aan verliezen die groter zijn dan de prijs van deze derivaten. - Operationele risico’s: Het compartiment kan in elke markt, en met name in de groeimarkten, zijn geld geheel of gedeeltelijk verliezen bij tekortkomingen in de bewaring van de activa, fraude, corruptie, politieke beslissingen of een andere ongewenste gebeurtenis.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
-0.04 %
3 maand
cum. **
3.29 %
1 jaar
act. **
14.28 %
3 jaar
act. **
6.98 %
5 jaar
act. **
11.50 %
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
9.91 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 1.00%
Uitstapkosten (max.) 0.00%
Beheerkosten 1,15%
Lopende kosten 1,30%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Transactiekosten 0,22%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Publicatie van duurzaamheidsinformatie
Documentatie

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks Niet Belastbaar
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU1667873787


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.
Deze financiële producten (ingedeeld als artikel 8 volgens de SFDR 2019/2088-verordening) bevorderen ecologische en sociale kenmerken. Zij zijn niet geclassificeerd als artikel 9 volgens de SFDR 2019/2088-verordening en hebben geen duurzaam beleggen als doelstelling.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds

fixed income

Naam
Munt
Datum
NIW
Naam
Munt
Datum
NIW
Bonds at Work - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
284.04
lees over dit fonds
Gestart op 15.09.2000
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

"CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer)  de portefeuille van dit Compartiment . Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal door te beleggen in obligaties (leningen), die in hoofdzaak zijn uitgegeven door Europese en Amerikaanse bedrijven, genoteerd aan de beurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt. Het Compartiment belegt ook een kleiner deel van zijn vermogen in liquiditeiten en geldmarktinstrumenten en in beleggingsfondsen die zelf beleggen in obligaties. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op onze analyse van de ontwikkeling van de financiële situatie van de bedrijven (met name hun cashflow over de komende 5 jaar). Zo analyseert het Compartiment het vermogen van deze bedrijven om hun schulden terug te betalen, door hun beschikbare kasmiddelen met hun marktwaarde te vergelijken. Via deze analyse kan het Compartiment het groeipotentieel beoordelen van de bedrijven die het selecteert, met behoud van een evenwichtige spreiding tussen de verschillende activiteitensectoren waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen."

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
0.91 %
3 maand
cum. **
1.24 %
1 jaar
act. **
2.93 %
3 jaar
act. **
-2.04 %
5 jaar
act. **
-0.39 %
10 jaar
act. **
1.65 %
sinds lancering
act. **
3.51 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) Max. 1,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,75%
Lopende kosten 0,86%
Prestatievergoeding NVT
Transactiekosten 0,34%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores
Awards
Codes
ISIN LU0116513721

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
ESG Bonds at Work - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
152.77
lees over dit fonds
Gestart op 01.01.2014
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer) de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal door direct of indirect (via andere fondsen) te beleggen in obligaties (leningen). Deze obligaties zijn uitgegeven door zowel privé-emittenten als publieke emittenten, voornamelijk gevestigd in een lidstaat van de OESO. De obligaties kunnen in alle valuta’s luiden en een vaste of variabele rente betalen. Zij zijn genoteerd aan een beurs of worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van de ontwikkeling van de financiële situatie van de staten waarin het belegt, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Via deze analyse kan het Compartiment het vermogen van de staten of bedrijven om hun schulden terug te betalen beoordelen, en daarbij een evenwichtige spreiding handhaven tussen de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. SFDR artikel 10: Artikel 10 Transparantie van publicaties over milieu - of sociale kenmerken en over duurzame beleggingen op websites De volgende verklaring is een reactie op artikel 10 van Verordening (EU) 2019/2088 (de "Sustainable Finance Disclosure Regulation" of SFDR) betreffende de transparantie van publicaties over milieu- of sociale kenmerken en over duurzame beleggingen op websites: • Overeenkomstig punt (1), onder (a) en (b), worden de milieu- of sociale kenmerken beschreven en wordt er informatie verstrekt over de methodologieën die worden gebruikt om de voor het financiële product geselecteerde milieu- of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren, met inbegrip van de gegevensbronnen, de screeningcriteria voor de onderliggende activa en de relevante duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om de milieu- of sociale kenmerken of de algemene duurzame impact van het financiële product te meten, door toepassing van de SRI-methodologie (Socially Responsible Investment) van CapitalatWork. • Overeenkomstig punt (1), onder (c), is de in artikel 8 van de SFDR bedoelde informatie met betrekking tot "Transparantie van publicaties over milieu- of sociale kenmerken in precontractuele informatie" beschikbaar in het prospectus van het financiële product. • Overeenkomstig punt (1), onder (d), wordt de in artikel 11 van de SFDR bedoelde informatie met betrekking tot "Transparantie van publicaties over milieu- of sociale kenmerken en over duurzame beleggingen in periodieke verslagen" beschikbaar gesteld in het jaarverslag van het financiële product wanneer dit wordt gepubliceerd.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
1.63 %
3 maand
cum. **
2.20 %
1 jaar
act. **
3.80 %
3 jaar
act. **
-0.62 %
5 jaar
act. **
0.61 %
10 jaar
act. **
1.61 %
sinds lancering
act. **
1.94 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) Max. 1,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,75%
Lopende kosten 0,86%
Prestatievergoeding NVT
Transactiekosten 0,24%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Publicatie van duurzaamheidsinformatie
Documentatie

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0974685322


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.
Deze financiële producten (ingedeeld als artikel 8 volgens de SFDR 2019/2088-verordening) bevorderen ecologische en sociale kenmerken. Zij zijn niet geclassificeerd als artikel 9 volgens de SFDR 2019/2088-verordening en hebben geen duurzaam beleggen als doelstelling.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Inflation at Work - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
206.32
lees over dit fonds
Gestart op 09.10.2003
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer) de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties (leningen) die gekoppeld zijn aan de inflatie en voornamelijk uitgegeven zijn door Europese en Amerikaanse emittenten. Deze obligaties worden aan de beurs genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde markt. Het Compartiment belegt ook een kleiner deel van zijn vermogen in obligaties van andere emittenten, alsook in liquiditeiten en geldmarktinstrumenten. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van de ontwikkeling van de financiële situatie van de emittenten, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Via deze analyse kan het Compartiment het vermogen van de emittenten om hun schulden terug te betalen beoordelen, en daarbij een evenwichtige spreiding handhaven tussen de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. − Beleggen op de opkomende markten kan gepaard gaan met risico’s die inherent zijn aan de politieke stabiliteit op deze markten, de economische situatie en/of de reglementaire en fiscale context die de prijs van het Compartiment kunnen beïnvloeden. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
0.83 %
3 maand
cum. **
1.16 %
1 jaar
act. **
0.99 %
3 jaar
act. **
1.23 %
5 jaar
act. **
1.48 %
10 jaar
act. **
1.51 %
sinds lancering
act. **
2.45 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) Max. 1,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,75%
Lopende kosten 0,91%
Prestatievergoeding NVT
Transactiekosten 0,10%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0175696946


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Short Duration at Work - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
157.98
lees over dit fonds
Gestart op 17.05.2007
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer) de portefeuille van dit Compartiment. Om zijn doelstelling te bereiken belegt het compartiment voornamelijk in monetaire effecten, obligaties met vaste rentevoet of obligaties met zwevende rentevoet. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment is rekening gehouden met de vereisten inzake geografische spreiding van de risico's. De gemiddelde duration van de portefeuille mag niet meer dan 36 maanden bedragen. Het compartiment belegt op basis van de analyse van de kerncijfers van de ondernemingen en steunt daarbij op de volgende criteria: de rating van kredietbeoordelaars, de kasstromen en de tijd die nodig is om de obligaties met die kasstromen terug te betalen, de vervaldag van de obligaties die zijn uitgegeven door de geselecteerde ondernemingen, evenals het gemak waarmee deze obligaties kunnen worden doorverkocht. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten.Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog. − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
0.58 %
3 maand
cum. **
1.00 %
1 jaar
act. **
3.43 %
3 jaar
act. **
0.58 %
5 jaar
act. **
0.22 %
10 jaar
act. **
0.48 %
sinds lancering
act. **
1.38 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 0,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,55%
Lopende kosten 0,51%
Prestatievergoeding NVT
Transactiekosten 0,28%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0291670288


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds

mixed

Naam
Munt
Datum
NIW
Naam
Munt
Datum
NIW
Balanced - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
211.16
lees over dit fonds
Gestart op 04.06.2013
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer)  de portefeuille van dit Compartiment . Het Compartiment streeft ernaar een evenwicht te bewaren tussen de bescherming en de groei van uw kapitaal. Het Compartiment handhaaft dan ook een evenwichtige verhouding tussen obligaties (leningen), met vaste of vlottende rente, uitgegeven door staten of bedrijven, en aandelen (maximaal 50%). Deze verhouding kan ofwel direct worden bereikt, ofwel door te beleggen in andere beleggingsfondsen die zelf beleggen in obligaties of aandelen. Het grootste deel van de emittenten van deze aandelen en obligaties, die aan de beurs worden genoteerd of worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt, is gevestigd in Europa en de Verenigde Staten. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van het verwachte risico en rendement per categorie van instrumenten, type emittent en geografische zone. Het Compartiment selecteert vervolgens bedrijven met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een lage prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 4 jaar op te nemen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties en aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
0.08 %
3 maand
cum. **
2.31 %
1 jaar
act. **
7.98 %
3 jaar
act. **
3.26 %
5 jaar
act. **
6.12 %
10 jaar
act. **
5.16 %
sinds lancering
act. **
4.85 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) Max. 1,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 1,00%
Lopende kosten 1,07%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 2,5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Transactiekosten 0,20%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in 10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0617431035


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Defensive - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
198.55
lees over dit fonds
Gestart op 18.05.2011
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer) de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft ernaar uw kapitaal te beschermen tegen de wisselvalligheden van de financiële markten. Het Compartiment belegt dan ook voornamelijk in obligaties (leningen), met vaste of vlottende rente, uitgegeven door staten of bedrijven. Een kleiner deel (maximaal25%)van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in aandelen. Deze verhouding kan ofwel direct worden bereikt, ofwel door te beleggen in andere beleggingsfondsen die zelf beleggen in obligaties of aandelen. Het grootste deel van de emittenten van deze obligaties en aandelen, aan de beurs genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde markt, is gevestigd in een lidstaat van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van het verwachte risico en rendement per categorie van instrumenten, type emittent en geografische zone. Het Compartiment selecteert vervolgens bedrijven met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties en aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
0.55 %
3 maand
cum. **
1.81 %
1 jaar
act. **
5.23 %
3 jaar
act. **
1.23 %
5 jaar
act. **
3.19 %
10 jaar
act. **
3.30 %
sinds lancering
act. **
3.57 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) Max. 1,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,80%
Lopende kosten 0.90%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 1,25%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Transactiekosten 0,20%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0617430730


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Dynamic - Kapitalisatie
EUR
18.06.2024
259.82
lees over dit fonds
Gestart op 18.05.2011
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork SA en CapitalatWork Foyer Group S.A. beheren samen (co-beheer) de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een zo hoog mogelijk positief rendement van uw kapitaal in euro, door te beleggen in bedrijfsaandelen (maximaal 75%). Een kleiner deel van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in obligaties (leningen), met vaste of vlottende rente. Deze verhouding kan ofwel direct worden bereikt, ofwel door te beleggen in andere beleggingsfondsen die zelf beleggen in aandelen of obligaties. Het grootste deel van de emittenten van deze aandelen en obligaties, die aan de beurs worden genoteerd of worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt, is gevestigd in Europa en de Verenigde Staten. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van het verwachte risico en rendement per categorie van instrumenten, type emittent en geografische zone. Het Compartiment selecteert vervolgens bedrijven met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties en aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 18.06.2024
1 maand
cum. **
-0.32 %
3 maand
cum. **
2.90 %
1 jaar
act. **
10.56 %
3 jaar
act. **
5.03 %
5 jaar
act. **
8.78 %
10 jaar
act. **
6.82 %
sinds lancering
act. **
6.88 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) Max. 1,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 1,00%
Lopende kosten 1,08%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 3,75%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Transactiekosten 0,18%
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0617431381


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland en Luxemburg. De bewaarder van dit compartiment is CACEIS Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans en Engels verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds